رام فارسی گوشی Walton Primo GH7i Ver-2 با پردازشگر MT6580

رام فارسی گوشی Walton Primo GH7i Ver-2 با پردازشگر MT6580

رام فارسی گوشی Walton Primo GH7i Ver-2 با پردازشگر MT6580

رام فارسی گوشی Walton Primo GH7i Ver-2

با پردازشگر MT6580

بدون خاموشی

حل مشکل خاموشی

حل مشکل هنگ لوگو

قابل رایت با SP FLASHTOOL

تست شده و تضمینی